Vastuullisuus

Ympäristöpolitiikka

RAOS PROJECT OY

Ympäristöpolitiikka

Tämä ympäristöpolitiikka asettaa ympäristönsuojeluun ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tavoitteet, pääperiaatteet ja velvoitteet Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamishankkeessa. Seuraavassa määritellään RAOS Project Oy:n ylimmän johdon sitoumukset:

Ympäristöpolitiikan tarkoituksena on, että kaikki ympäristöasiat on otettu huomioon Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheessa, ja että rakentamistoiminnan vaikutukset kasvistoon, eläimistöön, suojeltuihin luonnonalueisiin ja merialueeseen työmaan läheisyydessä on minimoitu.

Ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä suunniteltaessa ja suoritettaessa toteutetaan seuraavia perusperiaatteita:

 • Saavuttaakseen Fennovoima Oy:n ja Suomen lainsäädäntöön liittyvien lainsäädäntö ja lupavaatimusten täyttymisen sekä julkisen mielipiteen odotuksien, ympäristöasioiden hallinta toteutetaan siten, ettei yhdellekään sidosryhmälle jää epäilystä siitä, etteikö ympäristöriskejä olisi tunnistettu ja ettei ne olisi asianmukaisesti hallinnassa.

 • Vastaavuusperiaate: Varmistetaan, että jokainen työntekijä noudattaa tarkasti Suomen lainsäädäntöä ja lupavaatimuksia ym. vaatimuksia ympäristöturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta sekä henkilöstön ja väestön turvallisuutta ja ympäristön säilyttämistä koskevia normeja ja standardeja.

 • Jatkuvan kehityksen periaate: Toiminta kohdistetaan saavuttamaan ja ylläpitämään, maailmanlaajuisesti korkeaa ympäristöturvallisuuden tasoa käyttämällä parhaita nykyisiä tuotantotekniikoita, ympäristönsuojelutapoja ja -menetelmiä sekä kehittämällä ympäristöjohtamisjärjestelmiä.

 • Vaikutuksien ehkäisyperiaate: Priorisoidaan suunnitelmallinen tekeminen, joilla ehkäistään negatiivisia vaikutuksia henkilöihin ja ympäristöön.

 • Saatavuusperiaate: varmistetaan jatkuva valmius ehkäistä ympäristöonnettomuuksia ja muita hätätilanteita rakentamisvaiheessa.

 • Johdonmukaisuusperiaate: yritysten, laitosten ja koko alan järjestelmällinen ja kokonaisvaltainen toiminta, jolla ratkaistaan ympäristöturvallisuuden varmistamiseen ja ympäristönsuojelutoimenpiteiden suorittamiseen liittyviä ongelmia ottaen huomioon monipuoliset turvallisuusnäkökulmat paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla perustuen riski- ja ympäristövaurioanalyysien nykyaikaisiin konsepteihin.

 • Avoimuusperiaate: Avoimuus ympäristötietojen saatavuudessa, tehokas julkinen tiedotus.

  Toimet tärkeimpien ympäristönsuojelutoimintaan liittyvien periaatteiden toteuttamiseksi:

 • Hankkeen kaikissa vaiheissa tutkitaan, tunnistetaan ja luokitellaan toiminnan mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia tarkoituksena riskien arviointi ja vähentäminen paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasoilla sekä onnettomuuksien ehkäiseminen.

 • Tuetaan ympäristöturvallisuuteen liittyvää toimintaa tarvittavilla resursseilla, mukaan lukien henkilöstö, rahoitus, tekniikat, laitteet ja työaika.

 • Toteutetaan ja ylläpidetään ympäristöjohtamiseen liittyviä parhaita käytäntöjä kansainvälisten ympäristöjohtamisen ja - turvallisuuden standardien mukaisesti.

 • Integroidaan yhtiön toiminta projektissa noudattamaan parhaita kansainvälisiä ja kansallisia käytäntöjä, jotka liittyvät ympäristöturvallisuuteen, ympäristösuojeluun ja hankkeen kestävään kehitykseen, sekä tehdään yhteistyötä asiakkaan, viranomaisten ja muiden ympäristöorganisaatioiden kanssa.

 • Varmistetaan tiedon avoimuus ja pääsy puolueettomiin, tieteellisesti perusteltuihin tietoihin projektitoiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä henkilöstön ja väestön terveyteen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen sijaintialueella.

  Ympäristöpolitiikkaa arvioidaan, tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti kahden vuoden välein tai tarvittaessa lyhyemmin aikavälein vastaamaan muuttuvia olosuhteita ja uusia tieteellis-teknisiä tietoja.

  Toimitusjohtaja Grigorij Gromov