Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

ROSATOM on liittynyt Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen . UN Global Compact on suurin kansainvälinen yritysten yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen aloite.
https://rosatom.ru/en/sustainability/

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteita ovat maailmanlaajuinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa kestävämpi tulevaisuus planeetalle, sen luonnolle ja ihmisille.
Hanhikivi-1-ydinvoimalan rakennushanke edistää useiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti:

Hankkeen puitteissa Rosatomin tuella on koulutettu noin 200 henkilöä eri aloilla ja jatkossa koulutuksia on tulee olemaan vielä noin 500 henkilölle. Hanhikivi-1-ydinvoimalaitoksen käyttöhen kilöstön koulutusohjelma on jo käynnissä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota venäläisen ydinvoimalasuunnitteluun piirteisiin ja erityisesti VVER-1200-reaktorin pääominaisuuksiin.
Rakenteilla olevan Hanhikivi-1-ydinvoimalaitoksen turvallisuuden takeena ovat kehittyneet teknologiaratkaisut ja ROSATOMin kehittämät ja VVER-reaktorin suunnittelussa käytettävät korkeimmat standardit, turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen ja parantaminen sekä projektihenkilöstön koulutus.
Sähköenergian tuotto Hanhikivi-1-ydinvoimalaitoksella lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta energian tuonnista - viime vuosina noin 20% Suomen energiantarpeesta on katettu tuonnilla.
Hanhikivi-1-ydinvoimalan rakentaminen ja käyttö luo yli 20 tuhatta uutta työpaikkaa sekä rakennusalalla että siihen liittyvillä talouden aloilla. Suomalaiset yritykset osallistuvat rakennus- ja asennustöihin, toimittavat laitteita, sekä tarjoavat suunnittelu-, konsultointi- ja muita palveluja.
Suomalaisten yritysten osuus hankkeen puitteissa tehtävistä töistä on keskimäärin 75–80 %.
Ydinvoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen siellä on vakituista työtä noin 500 henkilölle.
Kerrannaisvaikutukset huomioiden työpaikkoja luodaan n. 2 600. Näistä 1 700 työpaikkaa syntyy Pohjanmaalle ja 800–900 muualle Suomeen.
Laitosalueen lähellä sijaitsevat kunnat (Raahe, Kalajoki, Pyhäjoki ym.) kehittävät palveluinfrastruktuuria (ravintoloita, kielikursseja, urheilukenttiä) työpaikkojen ja väestön lisääntymisen vuoksi.
Alueella kehitetään myös julkista liikennettä kaupunkien ja rakennustyömaan välille.
Kunnat ja viranomaiset ovat perustaneet useita alueiden välisiä työryhmiä kehittääkseen infrastruktuuria ja palveluja muun muassa koulutusalalla, lastenhoidossa, asumisessa, työllistymisessä, urheilussa, vapaa-aika- ja virkistysalalla. Kuntien sisällä on perustettu työryhmiä auttamaan uusia asukkaita edellä mainituissa asioissa.
RAOS Project Oy:n edustaja kuuluu Raahen kauppakamariosaston hallitukseen osallistuakseen hyvän elinympäristön luomiseen kaikille väestöryhmille sekä paikallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.
ROSATOM tukee hyväntekeväisyyshankkeillaan urheiluinfrastruktuurin kehittämistä Pohjois-Pohjanmaalla
Rakennustyömaalla käytettyjen materiaalien uudelleenkäyttö / kierrätys ilmentävät hankkeen kestävyyttä ympäristönsuojelun kannalta.
Tavoitteena on käyttää 90% rakennusjätteen määrästä, josta vähintään 70% käytetään materiaaleina ja loput energianlähteenä.
Hanhikivi-1-ydinvoimala edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ydinvoimala tuottaa noin 10% Suomen tarvitsemasta sähköenergiasta ilman haitallisia hiilidioksidipäästöjä.
Kesäkuussa 2019 Suomen hallitus ilmoitti aikomuksestaan tehdä maasta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä.
Rakennustyömaalla seurataan jatkuvasti ympäristön tilaa:
Ydinvoimalaitoksen rakennustyömaalla seurataan jatkuvasti ympäristöä, mukaan lukien suojeltuja eläin- ja kasvilajeja.
RAOS Project Oy seuraa jatkuvasti ympäristöindikaattoreita kuten veden laatua (mukaan lukien merialueen vedet), ilmanlaatua, melua ja tärinää. Seurantaa suoritetaan sekä työmaan alueella että sen ulkopuolella. Jos laissa määriteltyjä raja-arvoja ylitetään, työt voidaan keskeyttää syiden selvittämiseksi ja mahdollisten haittojen poistamiseksi tai lieventämiseksi.
https://raosproject.fi/fi/vastuullisuus/ymp-rist-politiikka.php